Godność człowieka w myśli Jana Pawła II

Godność człowieka w myśli Jana Pawła II

„W komunii z Bogiem” to nie tylko temat roku duszpasterskiego, ale także hasło naszego pielgrzymowania. Być w komunii z Bogiem to utrzymywać z nim więź, dążyć do zjednoczenia z Nim. Kościół w Polsce przeżywa radość z beatyfikacji Jana Pawła II, świadka Chrystusowego, który poprzez swoje święte życie wszedł w komunię z Bogiem i ukazuje nam drogę do zjednoczenia się z Nim.

Pochylając się nad tematem wartości i godności człowieka nie sposób przejść obojętnie obok rozważań Jana Pawła II. Cały pontyfikat był związany z promocją godności ludzkiej w różnych wymiarach. W to wielkie dzieło kształtowania właściwych postaw w zakresie przeżywania daru płci, budzenia pozytywnej atmosfery wokół początków życia ludzkiego i głębokiej świadomości daru życia, włączamy się my, członkowie Diecezjalnej Diakoni Życia Ruchu Światło-Życie. Chcemy wpisując się w nauczanie Jana Pawła II, podjąć ważny dzisiaj temat płodności i początków życia. Temat roku duszpasterskiego – „W Komunii z Bogiem” – wskazał kierunek naszych rozważań.

Dzisiaj także w Polsce wiele mówi się o problemach z płodnością, ale mało jest metod umożliwiających poczęcie dziecka bez naruszania komunii małżonków z Bogiem. Mówi się raczej o prawie do posiadania dziecka, a nie o współpracy z Bogiem w dziele przekazywania życia. Zanim przybliżymy uznawaną przez Kościół formę leczenia niepłodności pragniemy przypomnieć słowa Jana Pawła II, mówiące o godności człowieka.

W pierwszej encyklice, Redemptor hominis, która stała się niejako programową encykliką pontyfikatu, papież Jan Paweł II podkreślił wartość osoby. Pisał o pochodzeniu tej wartości, która wynika nie tylko z samego aktu stwórczego Boga, ale także z posłania Syna Bożego na śmierć dla naszego zbawienia. Jan Paweł II pisał: „Odkupienie, które przeszło przez krzyż, nadało człowiekowi ostateczną godność i sens istnienia w świecie”. Więź z Bogiem rozerwana w raju, poprzez sprzeciwienie się Adama i Ewy, w Chrystusie-Człowieku i przez Niego zostaje odbudowana. O wyższości człowieka nad innymi stworzeniami świadczy fakt, że Chrystus zstępujący na ziemię przyjął ludzką naturę.

Zjednoczenie człowieka z Bogiem może dokonać się poprzez zbliżanie się do Chrystusa. Im bliżej jest się Odkupiciela, tym lepiej zna się i widzi samego siebie. Zjednoczenie może nastąpić po odkryciu i uznaniu godności i wartości samego siebie. Papież mówił, że nie można poznać człowieka bez Chrystusa.

W encyklice Evangelium vitae Jan Paweł II przypominał, że sam Chrystus ukazuje nam wartość narodzin każdego człowieka. Każdy z nas został bowiem odkupiony i uświęcony przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Dlatego papież otwarcie i stanowczo mówił, że każde życie ludzkie jest wartościowe i święte, od poczęcia do naturalnej śmierci. Słowa, czyny i osoba Chrystusa dają możliwość poznania prawdy o wartości życia ludzkiego. Poznanie tej prawdy powinno wydać owoc w postaci ukochania, bronienia i służenia życiu ludzkiemu.

Jan Paweł II do tego zachęcał wszystkich ludzi: dzieci, młodzież, dorosłych, rodziców, kapłanów, chorych, samotnych i starców. Jeżeli chcemy by Chrystus nami kierował to każdy z nas powinien pragnąć odkrywać swoją wartość w oczach Bożych. Przestrzenią odkrywania swojej wartości jest nasze sumienie. Miłość Boża widoczna jest w każdym z nas, gdyż każdy z nas właśnie z tej Miłości się zrodził. Im bliżej będziemy tej miłości, im wierniejsi słowom bożym będziemy, tym bliżej będziemy samego Boga, a poznanie prawdy o samym sobie niech prowadzi nas do uznania wartości każdego życia ludzkiego, wbrew temu co mówi współczesny świat.

Katarzyna Wsiołkowska – Diecezjalna Diakonia Życia